زمین شناسی

ا-كدام پدیده زمین شناسی در تمام حاشیه های ورقه های سازنده سنگ كره بوجود می آید؟

الف:آتشفشان                                   ب:زلزله              

ج:كوه های اقیانوسی                     د:گودال های اقیانوسی

2-عامل اصلی بوجود آورنده تغییرات در جانداران و عامل گسترش دهنده ی آن ها در میان جمعیت ها به ترتیب كدام است؟

الف:جهش،انتخاب مصنوعی          

 ب:استعمال و عدم استعمال اندام ها،مهاجرت     

ج:جهش،انتخاب طبیعی              

 د:انتخاب طبیعی،جهش

3-كدام تعریف برای شهاب مناسب تر است   

الف:نور حاصل از برخورد اجرام آسمانی با یكدیگر                             

 ب:نور حاصل از برخورد اجرام آسمانی با اتمسفر زمین

ج:نور حاصل از تبخیر یخ های تشكیل دهنده ی دنباله دارها                               

 د:نور حاصل از برخورد شهاب ستگ با زمین  

4-با مشاهده طیف جذبی هر ستاره چه اطلاعاتی بدست می آید؟

الف:بزرگی و جرم آن         ب:دمای آن       ج:نور آن            د:تركیب آن

5-تشابه حاشیه ای كدام دو ورقه نظریه وگنر را به خوبی تایید می كند

الف:غرب امریكای جنوبی با شرق افریقا                      

  ب:شرق امریكای جنوبی با غرب آفریقا

ج:شرق امریكای شمالی با غرب افریقا                          

د:غرب امریكای شمالی با شمال افریقا

6-مطالعه ی زمین شناسان بر روی كدام قسمت ها نظریه ی وگنر را به نظریه ی زمین ساخت ورقه ای تبدیل كرد

الف:حاشیه ورقه ها             ب:كف اقیانوس ها           

   ج :آتش فشان ها                     د:غارها

7-كدامیك به دور سیارات می چرخند؟

الف:سیارك ها       ب:شهاب سنگها            ج:قمرها        د:دنباله دارها

8-ستاره های قرمز رنگ چه دمایی دارند

6000 درجه            3000 درجه            20000 درجه            35000 درجه

9-كدام یك از گونه های زیر مدت زمان كوتاه تری است كه در زمین زندگی می كنند:

   الف:حشرات                             ب : انسان                    ج:ماهی                                  د:خزندگان                   

10-زمین بین كدام دو سیاره قرار دارد

الف:مشتری و مریخ            ب:زحل و زهره              

  ج:زهره و مریخ                       د:زحل و مشتری

11-اولین گیاهانی كه در آغاز پیدایش حیات بوجود آمدند كدام است ؟

الف:گیاهان گلدار                    ب : سرخسها         

 ج:مخروط داران                       د:جلبگهای دریایی

12-سیاركها بیشتر از چه جنسی هستند؟

الف:آهن و سیلیكات           ب:آلومینیم و آهن           

 ج: نیكل و آهن                     د: آهن و مس

13-در كدام مورد مواد مذاب از شكاف ورقه قاره ای خارج می شوندوكوههای آتشفشانی را تشكیل می دهد؟

الف :ورقه های دور شونده             ب: برخورد  ورقه های اقیانوسی       

ج: برخورد ورقه های قاره ای           د:برخورد ورقه های قاره ای و اقیانوسی

14-تركیب شیمیایی بیشتر ستارگان از كدام دو ماده است ؟

الف :آهن و كلسیم                    ب :   هلیم و سدیم                 

  ج : هیدروژن و هلیم                د : اكسیژن و كربن

15-صفات اكتسابی ارثی می شوند نظریه ی كدام دانشمند در باره ی تغییر گونه هاست ؟

الف : ویسمن                              ب :   لامارك                              

  ج :  داروین                                  د : دووریس

16 - 80 درصد عنصری كه كه منظومه ی شمسی را بوجود می آورد چه گازی است ؟

الف :هیدروژن         ب :  اكسیژن           ج:  هلیم           د:  نیتروژن

17-برای تجزیه ی نور ستاره از چه وسیله ای استفاده می شود ؟

الف : منشور         ب :  تلسكوپ       ج :  طیف نگار           د : زاویه یاب

18-وجود زغال سنگ در یك منطقه نشان دهنده چه نوع آب و هوایی است ؟

الف : گرم وخشك                   ب : سرد و خشك        

ج : گرم و مرطوب                د : سرد و مرطوب

19-كدا م غلط است؟

الف:صفات جدیدی كه در جهش پدید می آید اغلب مضر است           

ب:گاهی به ندرت در یك جهش صفات جدیدی بوجود می آید

ج:جهش بوجود آورنده تغییرات در جانداران است ؟                       

  د:مولكول DNA  مولكولی باثبات است و اصلا‌ دچار تغییر نمی شوند

20-رنگ هر ستاره چه اطلاعاتی به ما می دهد

الف : نوع تركیب آن                         ب : دمای سطحی آن              

 ج:  نوع و تركیب و دمای آن            د:  فاصله آن تا زمین

 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic