سوالات فصل 7 ( فشار )

 

گزینه صحیح را انتخاب كنید.

1) فشار در عمق یك مایع به كدام عامل بستگی ندارد؟

 

الف) فشار هوای محیط

 

 ب)ارتفاع تا سطح آزاد مایع

 

 ج) چگالی مایع

 

د)سطح قاعده ظرف

 

2)  180 پاسكال چند نیوتون بر سانتیمتر مربع   است؟

 

الف) 8/0 پاسكال

 

ب) 18/0 پاسكال

 

ج) 8/1 پاسكال

 

د) 018 /0 پاسكال

3) آجری به ابعاد  ۵cm × ۱۰ cm × ۲۰ cm نیرویی به اندازه 200 نیوتونسطح افقی یك میز وارد میكند. كم ترین فشاری كه این آجر بر سطح زیرین خود وارد می كند چند پاسكال است؟

 

الف) 4000

 

ب) 800

 

ج) 40000

 

د) 80000


4) كوهنوردان بر فراز قله ی اورست برای تنفس از مخازن هوای فشرده استفاده می كنند. زیرا در ارتفاعات .......

 

الف) فشار هوا كم تر است.

 

ب) نیروی جاذبه كم تر است.

 

ج) فشار هوا بیشتر است.

 

د)اكسیژن وجود ندارد.

 

5) میزان فشار هوای نزدیك سطح زمین به چه عاملی بستگی دارد؟

الف) جنبش مولكولها
ب) ارتفاع
ج) نیروی گرانش
د) جرم هوا
 

 

6) جرم جسم روبرو 60 كیلوگرم است. فشار وارد بر سطح زیر آن چند پاسكال است؟

الف) 12/0

ب) 2/1
ج) 120
د) 1200

7) كدام جمله درمورد فشار درست است ؟

الف) فشار گاز در یك محیط بسته كمتر از یك محیط باز است.

ب) فشار مایعات به ارتفاع مایع بستگی دارد.

ج) هرچه مساحت بیشتر شود فشار نیز بیشتر می شود.

د) فشار نیروی افقی وارد بر سطح است .

 

8)در یك جك هیدرولیكی قطر پیستون بزرگ 20 برابر قطر پیستون كوچك است. اگر پیستون كوچك نیروی 20N. بر مایع وارد كند، نیروی وارد از مایع بر پیستون بزرگ چند نیوتن است؟

الف) 400

ب) 800

ج) 4000

د) 8000

 

9) كدام گزینه یكا یا واحد اندازه گیری فشار است ؟

الف) نیوتون بر ثانیه

ب ) كبلوگرم بر متر

ج) نیوتون بر متر مربع

د) متر بر ثانیه

 

10)مساحت كف كفشی Cm2.۲۰ است. اگر جرم شخصی 40kg باشد. در هنگام ایستادن چه فشاری به زمین وارد می كند؟

الف) 10

ب) 20

ج) 30

د) 40

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات