سوالات فصل 3 (زمین زیستگاه ما )

 

- گزینه صحیح را انتخاب كنید.

 

1 - انتخاب طبیعی نظریه كدام دانشمندان است.

 

الف: لامارك

 

ب: داروین

 

ج: ویسمن

 

د: دووریس

 

2 - یافته شدن فسیل مرجان در یك منطقه نشان دهنده چه محیطی در گذشته است.

 

 

الف: رودخانه

 

ب: دریای عمیق

 

ج: دریای گرم و كم عمق

 

د: دریاچه آب شور

 

3) كدام گزینه ها كاربر فسیل ها می باشد؟

 

 

الف: تامین انرژی

 

ب: تعیین آب و هوای گذشته

 

ج: تشخیص شور یا شیرینی آب دریا

 

د: هر سه مورد

 

4 - كدام عامل زیر موجب ایجاد جهش در جانداران می شود؟

 

 

الف: مواد رادیو اكتیو

 

ب: داروها

 

ج: مواد شیمیایی

 

د: هر سه مورد


5) چه موقع لایه های رسوبی دلیل معتبری برای تعیین سن رسوبات نمی باشد.

 

الف: وقتی لایه ها دچار چین خوردگی شده باشند.

 

ب: وقتی لایه ها یكنواخت و بدون چین خوردگی باشند.

 

ج: وقتی لایه ها تحت فشار زیاد قرار بگیرند.

 

د: وقتی درون لایه ها فسیل پیدا شود.

 

6) فكر انتخاب طبیعی از آن جا در ذهن داروین ریشه گرفت كه مشاهده كرد:

 

 

الف: تعداد والدین با فرزندان برابر است.

 

ب: تعداد فرزندان بیش تر از تعداد والدین

 

ج: بین جانوران رقابت وجود داشت

 

د: زندگی از ساده به پیچیده تحول یافته است.

 

7) كدام خرگوش در محیط بیابانی شانس زنده ماندن بیش تری دارد.

 

 الف: خرگوش قهوه ای با گوش های كوتاه

 

ب: خرگوش قهوه ای با گوش های بلند

 

ج: خرگوش سفید با گوش های كوتاه

 

د: محیط در زندگی خرگوش تاثیر ندارد.

 

8)وجود کدام عوامل زیر از تشکیل فسیل جلوگیری می کند.

 

 الف: رسوبات دانه ریز

 

ب: خاکستر آتشنشان

 

ج: جانداران تجزیه کننده

 

د: یخچالهای طبیعی

سوالات فصل4 ( زمین ساخت ورقه ای )

 

- گزینه صحیح را انتخاب كنید.

 

1)- علت وقوع زلزله مربوط به حركات كدام بخش از كره زمین است.

 

 

الف: نرم كره

 

ب: سنگ كره

 

ج: گوشته

 

د: هسته

 

2) حاشیه ورقه های سنگ كره زمین توسط كدام پدیده ها بهتر مشخص می شود.

 

 

الف: زلزله

 

ب: گودال عمیق

 

ج: آتشفشان

 

د: رشته كوههای جوان

 

3)كدام دانشمندان نظریه زمین ساخت ورقه ای را بیان كرد.

 

 

الف: لامارك

 

ب: داروین

 

ج: وگنر

 

د: ویسمن

 

4)بر اثر کدام پدیده ورقه ها هر سال چند سانتی متر بر وسعت اقیانوسها افزوده می شود؟

 

 

الف: برخورد ورقه اقیانوسی با قاره ای

 

ب: دور شدن دو ورقه از هم دیگر

 

ج: برخورد دو ورقه اقیانوسی

 

د: لغزیدن ورقه ها در کنار هم


5) اگر مواد مذاب نرم كره جریانی رو به بالا داشته باشند.
 

 

الف: ورقه ها به هم نزدیك می شوند.

 

ب: ورقه ها از هم دور می شوند.

 

ج: ورقه ها در كنار هم می لغزند.

 

د: ورقه ها هیچ حركتی ندارند.6) كدام دلیل بیان كننده این است كه قاره ها قبلا به هم متصل بوده اند.
 

 

الف: تشابه قاره ها

 

ب: تشابه سنگ های قاره ها

 

ج: فسیل های مشترك در قاره ها

 

د: هر سه مورد7) بر اثر برخورد دو ورقه قاره ای كدام پدیده ها حاصل می شوند.
 

 

الف: گودال عمیق – زلزله

 

ب: جزایر قوسی – آتش فشان

 

ج: سنگ كره جدید – زلزله

 

د: زلزله - كوه8) كدام پدیده های طبیعی در یك منطقه هر چه بیش تر باشد خسارت كمتری ایجاد می كند.
 

 

الف: آتشفشان

 

ب: زلزله

 

ج: طوفان

 

د: سیل

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic