سوالات چهار گزینه ای پایه دوم

1- كدام یك از تغییرات زیر فیزیكی است ؟
الف) زرد شدن برگ درختان          ب) تبدیل شیر به پنیر

ج) تصعید نفتالین                       د) اكسید شدن گلوكز در سلول ها

2- كدام یك از گزینه های زیر از جمله خواص شیمیایی مواد است؟
الف) انحلال پذیری در آب ب) قابلیت مفتول شدن ج) جلا پذیری د) اكسید شدن خود به خودی

3- برای خاموش كردن آتش در بعضی موارد از گاز كربن دی اكسید استفاده می كنند زیرا این ماده از طریق .......آن را خاموش می كند.
الف) سرد كردن آتش                   ب) جلوگیری از رسیدن آتش           

ج) قرار گرفتن بر روی آتش و جلوگیری از رسیدن اكسیژن

د) تغییر دادن حالت ماده ی سوختنی

4- كدام یك از شرایط زیر از به وقوع پیوستن تغییر شیمیایی جلوگیری می كند؟

الف) نگه داری بعضی داروها در شیشه های قهوه ای

ب) نگه داری نفتالین در شیشه های در بسته

ج) قرار دادن ظرف آب در جایخی یخچال

د) خشك شدن لباس خیس در باد

5- انرژی فعال سازی كدامیك از بقیه كمتر است؟

الف) تجزیه الكتریكی آب به اكسیژن و هیدروژن

ب) اكسید شدن خود به خودی سدیم در مجاورت با هوا

ج) سوختن پارافین شمع و تولید گرما و نور

د) تشكیل آهن سولفید از حرارت دادن گوگرد و آهن

6- كدام یك از مثال های زیر نشان دهنده ی انتشار نور به صورت خط راست است؟
الف) دیده شدن نور چراغ قوه                                     ب) انعكاس نور از روی سطح آب
ج) تشكیل سایه                                                         د) شكستن نور در منشور

7- مقدار زاویه A در شكل مقابل چند درجه است؟ ناقص
الف) 35            ب) 70                   ج) 45                 د) 55

8- در تجزیه نور به وسیله ی منشور كدام یك از نورها بیش از بقیه شكسته می شوند؟
الف) آبی          ب) قرمز           ج) نارنجی              د) سبز

9- با توجه به تصویر مقابل قطعه های AوB به ترتیب از راست به چپ عبارتند از :
الف) عدسی كاو – آینه ی تخت                               ب) عدسی كوژ – آینه ی كاو
ج) عدسی كاو – آینه ی كاو                                     د) عدسی كوژ – آینه ی كوژ

10- اگر بسامد یك موج 50 هرتز و طول موج 5 سانتی متر باشد سرعت انتشار موج چند متر بر ثانیه است؟
الف) 5/0               ب) 50                 ج) 5/2                   د) 250

11- كدام یك از موج های زیر برای انتشار نیاز به محیط مادی دارد؟
الف) رادیویی      ب) صوتی           ج) فرابنفش               د) نور مرئی

12- كدامیك از امواج زیر برای استریل كردن وسایل و محیط قابل استفاده است؟
الف) فروسرخ      ب) اشعه ی ایكس      ج) گاما            د) میكروویو

13- كدام یك از جملات زیر صحیح است ؟
الف) افزایش انرژی درونی ماده باعث تغییر حالت آن می شود.
ب)افزایش دمای یك ماده باعث افزایش انرژی درونی آن می شود.
ج) افزایش دمای یك ماده باعث افزایش پتانسیل ذرات آن می شود.
د) بین انرپی درونی یك ماده , دما و تغییر حالت ماده ارتباطی وجود ندارد.

14- انتقال گرما در خلا از طریق ..........انجام می شود.
الف) همرفت و رسانایی      ب) تابش و همرفت    ج) همرفت           د) تابش

15- كدام یك از كانی های زیر كانی ثانویه است؟
الف) كوارتز               ب) فلدسپات        ج) تالك                    د) میكا

16- كدام یك از كانی های زیر جلای شیشه ای داشته و نور را از خود عبور می دهد؟
الف) مس             ب) كوارتز                   ج) گوگرد             د) گرافیت

17- كدام یك از سنگ های زیر آذرین درونی است؟
الف) گرانیت               ب) بازالت               ج) ریولیت                د) ماسه سنگ

18- كدام یك از سنگ های زیر به ترتیب ( از راست به چپ) رسوبی تبخیری و رسوبی شیمانی است؟
الف) سنگ گچ و بازالت ب) مرمر و كنگلومرا ج) سنگ گچ و كنگلومرا د) گرانیت و ماسه سنگ

19-كدام یك از سنگ های زیر رسوبی است؟
الف) گرانیت                ب) مرمر                ج) بازالت               د) زغال سنگ

20- احتمال وجود فسیل در كدام یك از سنگ های زیر وجود دارد؟
الف) مرمر                  ب) بازالت              ج) ماسه سنگ       د) گرانیت

21- میزان تغییرات فیزیكی و شیمیایی در كدام افق یا لایه ی خاك كمتر از بقیه است؟
الف) افق
C                ب) گیاخاك روی افق A          ج) افقA           د) افق B

22- كنترل فعالیت های سلول بر عهده ی ..............است.
الف) پوسته            ب) هسته                ج) دیواره ی سلولی        د) سیتوپلاسم


23- كدام یك از دستگاه های زیر تقریبا در تمام بدن پراكنده اند ؟
الف) حركتی – تنفسی ب) گوارشی – عصبی ج) گردش خون – ارتباطی د) دفع ادرار – تولید مثل

24- بیماری شب كوری ( اختلال بینایی در نور كم) در اثر كمبود ویتامین .......در بدن به وجود می آید.

الف ) آ                     ب ( بی                     ج ) سی                         د )  دی


25- كدام یك از مواد زیر برای اینكه جذب دستگاه گوارش شوند نیاز به گوارش  ندارند؟
الف) چربی            ب) پروتئین         ج) مواد نشاسته ای          د) آمینواسید

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic