مجموعه سوالات علوم اول

(الف) جملات صحیح را با ص» و غلط را با «غ» مشخص كنید

1- مواد از مولكول ها و اتم ها ساخته شده اند. (    )

2- عنصر ماده ای است كه فقط از یك نوع اتم ساخته شده است. (    )

3- ذره های سازنده همه ی عنصر ها اتم می باشد. (    )

4- اكسیژن عنصری است كه مولكول آن از دو اتم یكسان ساخته شده است. (    )

5- جان دالتون معتقد بود اتم های سازنده ی یك عنصر شبیه یكدیگرند. (    )

6- آهن عنصری است كه ذره های سازنده ی آن اتم است. (    )

7- ید عنصری است كه مولكول آن از به هم پیوستن دو اتم یكسان ایجاد شده است. (    )

8- تركیب ها از تركیب شدن عنصر ها به وجود می آید. (    )

9- هوا یك ماده  تركیب است. (    )

10- تعداد انواع عنصر ها بسیار كمتر از تعداد انواع تركیب ها می باشد. (    )

11- آهن ، آب و طلا عنصر می باشند. (    )

12- آنچه كه شكل نا معین و حجم نا معین دارد مایع است. (    )

13- جنبش مولكول های آب كمتر از جنبش مولكول های بخار آب است. (    )

14- مولكول های مواد مایع در جای خود می لرزند. (    )

(ب)جملات زیر را با كلمات مناسب كامل كنید.

1- ذوب ، تبخیر و ………..تغییراتی گرماگیر هستند.

2- قابلیت حل شدن ماده در آب را…………………….گویند..

3- ماده ای كه ذره های سا زنده ی آن تنها از یك نوع اتم ساخته شده است ……..…… می گویند.

4- ماده ای را كه مولكول آن از دو یا چند نوع اتم متفاوت سا خته شده است ماده ی ……………………. می گویند.

5- اكسیژن عنصری است كه ذره های سازنده ی آن…………… است واز به هم پیوستن دو یا سه اتم یكسان ایجاد می شود.

6- ماده………………… دارد و فضا اشغال می كند.

7- نقره عنصری است كه ذره ی سازنده ی آن …………………… است.

8- مولكول های …………………… می تواند آزادانه روی هم دیگر سر بخورند.

9- هوا مخلوطی از دو عنصر …………………… و اكسیژن است.

10- انژی موجود در حبه قندانرژی…………………..می باشد..

11- كربن دی اكسید یك ماده ……………………  می با شد.

12- گاز شكل و ……………………  نا معینی دارند.

13- فلز ها ………………برق وگرما می باشند.

14-سرعت تبخیر آب ……………….ازسرعت تبخیر الكل است.

(ج) سئولات كامل كردنی:

1-برای درجه بندی یك دماسنج ابتدا آن را درمخلوط آب و ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-دماسنج طبی را باید قبل از مصرف ضدعفونی كرد زیرا……………………………………………………………………………...

(د) سئوالات تشریحی:

1-چه عواملی در سرعت تبخیر اثر دارند؟

2-منظور از انرژی چیست؟

3-چرا یك حبه قند درآب داغ زودتر حل می شود تا آب سرد؟

4-چهار مورد از خصوصیات نافلزها رابنویسید.

5-به چه تغییراتی گرماگیر گویند؟

6-روشهای جداسازی فیزیكی مواد را نام ببرید.

7-روش تقطیر را توضیح داده وبگویید از آن در چه مواردی استفاده می شود؟

8-سه حلال بجز آب را نام برده وویژگیهای یكی از آنها رابنویسید.

9-برای جداسازی محلول جامد درمایع از چه روشی استفاده می شود؟

نمونه 2

توجه: در انتهای هر سوال  شماره صفحه آن سوال برای پیدا کردن پاسخ صحیح بعد از امتحان آورده شده است.

الف- جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید: 4 نمره

1- نرمتنان را بر اساس نوع.............طبقه بندی می کنند.ص 114

2- بزرگترین گروه کیسه تنان ...........هستند. ص 113

3 – عامل اصلی بوجود آورنده امواج .............است. ص 98

4 – ابرهای .............معمولا در ارتفاع بالا تشکیل می شوند وباران ندارند. ص 86

5 - واحد اندازه گیری نیرو............نام دارد. ص 66

6 – کرم شبتاب انرزی ................را به نورانی تبدیل می کند. ص 52

7 – نیرویی که مانع ادامه حرکت اجسام می شود نیروی .............نام دارد. ص 59

8 – لایه های آبدار زمین همیشه در روی لایه های .................تشکیل می شوند. ص 94

ب - جملات صحیح و غلط را مشخص کنید:

9 -  بیشتر آب شیرین ذخیره شده در روی زمین به شکل یخ است (          ). ص 90

10– ماسه سنگ جزء سنگهای نفوذ پذیر است (         )  . ص 94

11– عروس دریایی و شقایق دریایی دارای لوله گوارش هستند (         ). ص 104

12-کرم کدو از انواع کرمهای لوله ای است (          ) . ص 114

ج- سئولات چهارجوابی:

13- دوکفه ای ها جزء کدام دسته از جانداران زیر هستند:

             الف- اسفنج ها         ب-نرمتنان                     ج- کرم ها                 د- مهره داران

14- کدام نوع ابر در ارتفاع پایین تشکیل می شود وممکن است مه بوجود آورد؟

             الف-کومولو            ب-  سیروس           ج- استراتوس            د- ابرهای پرمانند

15- واحد جرم کدام گزینه است:

             الف- نیوتن              ب- ثانیه                        ج- کیلومتر                د- کیلوگرم

16- نیرو با ایجاد ...........باعث تغییر سرعت می شود.

              الف-شتاب              ب- حرکت                      ج-فشار                    د- مسیر

17- انواع کرمها را فقط نام ببرید ص 114

18- شتاب چیست؟  ص 78

19- جابجایی را تعریف کنید.ص 75 

20- شخصی مسافت 270متررادر5/1 دقیقه می دود سرعت او چقدر است؟ با فرمول

21- دو مورد از تفاوتهای جرم و وزن را بنویسید    ص 68

22- قانون پایستگی انرزی را بیان کنید   ص 55

23- چرا اسفنج ها نیازی به دستگاه عصبی ندارند؟    ص 108

24- وظیفه اسکلت داخلی چیست؟

25- انواع بیمهره ها را فقط نام ببرید

----------------------------------------------------------------------

پایه اول راهنمایی


الف : سوالات چهار گزینه ای پایه اول


1-  برای نگهداری بعضی از گازها از جمله كربن دی اكسید آن ها را به صورت مایع در كپسول های فلزی ذخیره می كنند . برای این كار از كدام ویژگی ماده استفاده می شود؟
الف) ساختار ذره ای          ب) جنبش ذرات سازنده ی ماده          ج) تراكم پذیری            د) ثابت بودن دما در نقطه ی ذوب


2-  كدام یك از مواد زیر نقطه ی ذوب معین دارد؟
الف( شیشه                      ب) مس                ج) شكلات                      د) قیر


4- یك گروه از دانش آموزان گزارش فعالیت مربوط به اثر عوامل مختلف بر سرعت تبخیر مایعات را به صورت جدول زیر به معلم خود دادند. معلم پس از بررسی نتایج به آنها گفت (در انجام یكی از قسمت های آزمایش دقت لازم را نداشته اید و باید دوباره آن را تكرار كنید .) به نظر شما كدام قسمت آزمایش دوباره باید تكرار شود؟
الف) آزمایش1                       ب) آزمایش 2            ج) آزمایش 3                د) آزمایش 4


5- در كدام یك از مواد زیر حركت انتقالی و چرخشی ذرات تشكیل دهنده زیاد است؟
الف) یخ                   ب) بستنی                  ج) چای داغ                د) هوا


6- كدام یك از مثال ها ی زیر یك پدیده ی گرمازا است؟
الف) ذوب شدن كره              ب) تشكیل برفك در یخچال           

 ج) بخار شدن یخ خشك             د) خشك شدن استن روی پوست


7- كدام یك از فلزات زیر آلیاژ است؟
الف) آهن         ب) طلای زینتی                  ج) روی                د) نقره


8-كدام یك از عوامل زیر اثری در مقدار انرژی پتانسیل وزنه ی آویخته شده از سقف ندارد؟
الف) ارتفاع          ب) جرم وزنه       ج) شتاب جاذبه ی زمین               د) سرعت


9- كدام یك از گزینه های زیر مثالی برای تبدیل انرژی مكانیكی به الكتریكی است؟
الف) فنر فشرده ای كه آزاد می شود                                  ب) موتور اتومبیل
ج) اتوی روشن                                                            د) موتور برق


10- سرعت كدام یك از متحرك های زیر بیش از بقیه است؟
الف) مسافت 120 متر را در 2 دقیقه طی می كند.    

ب) مسافت 120 متر را در 1 دقیقه طی كند.
ج) مسافت 60 متر را در 2 دقیقه طی می كند.                        

 د) مسافت 60 متر را در 1 دقیقه طی می كند.


11- در بعضی از انواع قطارها توده ی فشرده ای از هوا بین قطار و ریل فاصله می اندازد این كار باعث می شود ...
الف) اصطكاك بین قطار و ریل كم شده و سرعت قطار افزایش می یابد.
ب) نیروی تكیه گاه كاهش یافته و سرعت قطار زیاد می شود.
ج) نیروی جاذبه ی زمین بر قطار كاهش یافته سرعت قطار زیاد می شود.
د) نیروی جاذبه ی زمین بر قطار افزایش یافته سرعت آن زیاد می شود.


12- شباهت مولكول كربن دی اكسید و آب در چیست؟
الف) تعداد اتم           ب) نوع اتم ها          ج) چگونگی اتصال اتم ها            د) جرم اتم ها


13- در كدام یك از گزینه های زیر فاصله ی بین ذرات تشكیل دهنده بیشتر است؟
الف) خاك            ب) بخار آب                    ج) جیوه                   د)چوب


14-  حجم های مساوی از سه ماده را در زمان یكسان حرارت داده ایم . نمودار مقابل افزایش حجم آن ها را نشان می دهد. كدامیك از گزینه های زیر مربوط به این نمودار است؟
الف) ماده ی 1 : آب – ماده ی 2 : مس – ماده ی 3 : اكسیژن
ب) ماده ی 1 : هوا – ماده ی 2 : جیوه – ماده ی 3 : الكل
ج)ماده ی 1 : روغن – ماده ی 2 : جیوه – ماده ی 3 : نیتروژن
د) ماده ی 1 : اكسیژن – ماده ی 2 : آلومینیوم – ماده ی 3 : آب


15- برای خنك كردن آب می توان مقداری یخ در داخل آن قرار داد زیرا ....
الف) یخ برای ذوب شدن از محیط اطراف گرما می گیرد.
ب) یخ می تواند به محیط گرما داده و ذوب شود.
ج) دمای یخ  پایین است و محیط اطراف خود را سرد می كند.
د) یخ به عنوان یك نا خالصی در آب باعث پایین آوردن دما می شود.


16- كدام یك از شرایط زیر برای تشكیل شبنم ضروری است؟
الف) كاهش دمای محیط تا كم تر از نقطه ی شبنم                          

ب)وجود هسته های تراكمی در هوا
ج) تفوت دمای شب و روز                                                          

 د) صاف بودن هوا و ابری نبودن آن


17-  ابرهای پر مانند لایه ای كه در ارتفاعات بالا تشكیل می شوند را ابر .............می نامند.
الف) سیروس                       ب) استراتوكومولوس        

  ج) سیروكومولوس                   د) سیرو استراتوس                                                                                                                                                                                          
18-كدام یك از عوامل زیر از مقدار آب های جاری كاسته و باعث افزایش آب های فرورو می شود؟
الف) شیب زیاد زمین                     ب) زیاد بودن مقدار گیاخاك                

 ج )پوشش گیاهی كم           د) غیر قابل بودن نفوذ زمین


19- عامل اصلی تراكم جمعیت در قسمت های شمالی كشور ما .........است.
الف) وجود مناطق كوهستانی                      ب) ارتباط با دریا                 

 ج) میزان بارندگی                  د) وجود آبهای جاری


20- منبع انرژی چرخه ی آب زمین چیست؟
الف) باد                         ب) جاذبه ی زمین                              

ج) نور خورشید                                د) گرمای اطراف زمین


21-  كدامیك از گزینه های زیر ویژگی چشمه است؟
الف) لایه ی آبداری كه بر روی لایه ی نفوذناپذیر تشكیل شده
ب) خارج كردن آب از لایه ی آبدار به وسیله ی پمپ برقی
ج) راه یافتن لایه ی آبدار زیر زمینی به طور خود به خود به سطح زمین
د) پایین تر بودن سطح ایستادگی نسبت به دهانه ی چشمه


22-  گوارش شیمیایی غذا در كدام قسمت دستگاه گوارش كرم خاكی انجام می شود؟
الف) چینه دان                 
ب) روده              ج) سنگدان                   د) حلق


23-  در كدام یك از جانوران زیر مثانه ی شنا وجود دارد؟
الف) قورباغه ی درختی       ب) اره ما هی      ج) لاك پشت دریایی      د) ماهی قزل آلا


24-  كدام یك از گیاهان زیر از رویش هاگ به وجود می آیند؟
الف) خزه                          ب) كاج             ج) نخود                      د) چنار


25-  ساقه ی كدامیك از گیاهان زیر دارای حلقه های رشد سالانه است؟
الف) لوبیا                ب) برنج            ج) نارگیل                       د) كاج


26-كدام گروه های جانوری ساختار بافتی ندارد؟
الف) مرجان ها                ب) نرم تنان          ج) اسفنج ها              د) كیسه تنان


27- كدام یك از گیاهان زیر از نظر تكاملی در رده ی پایین تری قرار دارد؟
الف) چنار                    ب) كاج                 ج) لوبیا                           د) خزه


28-  كدام یك از گزینه های زیر مربوط به گیاهان تك لپه است ؟
الف) داشتن مخروط              ب) برگ های سوزنی شكل              

 ج) دستجات آوندی پراكنده در ساقه        د) اجزا گل 2 یا 5 قسمتی


29-  كدام یك از جانوران زیر با بقیه متفاوت است ؟
الف) میگو                     ب) سوسك                 ج) خرچنگ دراز           د) خرچنگ گرد


30- كدام یك از ویژگی های زیر باعث می شود كه كبوتر را در گروه جانوران خونگرم قرار دهند؟
الف) سوخت و ساز زیاد بدن                               ب) فعالیت زیاد در فصول مختلف
ج) بالا بودن درجه حرارت بدن در فصل سرما          د) ثابت بودن درجه حرارت بدن در هر دمایی


ب: سوالات تشریحی پایه اول
 


1- بادكنك پر از هوا را به مدت نیم ساعت داخل یخچال قرار می دهیم چه اتفاقی می افتد؟این وضعیت نشان دهنده كدام ویژگی ماده است ؟


2-  برای جدا كردن اجزای مخلوط زیر از چه روش هایی میتوان استفاده كرد؟( این روش ها را به ترتیب نوشته به صورتی كه هیچ كدام از اجزای مخلوط دچار دگرگونی و آسیبی نشوند. “ شكر- براده- آهن- ماسه- گوگرد “ A


3-  دونده ای برای رسیدن از نقطه A به نقطه E مسیری مطابق شكل روبرو را طی كرد . E
الف) سرعت این دونده در در فاصله بینA تا B چقدر بوده است ؟
با مسافت 60 متر و زمان 10 ثانیه 
ب) متوسط سرعت این دونده در حركت از نقطه یA به نقطه E چقدر ا ست؟
ج) شتاب حركت دونده را حساب كنید .

4-  یكی از منابع آلوده كننده آب وارد كردن آب گرم صنایع (مثل صنایع فولاد ) به آن است .توضیح دهید چگونه آب گرم باعث آلودگی آب ها می شود ؟

5-  زهرا بخش هایی از یك اسكلت یك جانور را پیدا كرد . این بخش ها شامل قسمت های زیر بود:
جمجمه ای كه در آرواره آن َنه دندان وجود داشت و َنه جایگاه دندان – گردن با تعداد مهره های بیش از 7 عدد – بخشی از ستون مهره ها همراه با دنده ها كه به جناغ سینه چسبیده بودند .
او این اسكلت را را به دبیر علوم خود نشان داد و با راهنمایی او متوجه شد كه اسكلت مربوط به چه جانوری است .شما حدس می زنید اسكلت مربوط به كدام گروه جانوران مهره داراست ؟

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات