سوالات علوم نوبت اول سال دوم راهنمایی

 

در جاهای خالی كلمه مناسب بگذارید.(5/2)

1-  بخشی از انرژی تابشی خورشید که به گرما تبدیل می شوداشعه‌ی...........................نام دارد.

2-  برای تبدیل روغن مایع به جامد ازگرد فلز............................... به عنوان کاتالیزگر استفاده می شود.

3-  اگر زمین بین ماه و خورشید قرار گیرد در این صورت می گوئیم ...............................رخ داده است.

4-  در انتقال گرما به روش ....................................نیازی به ماده نیست.

5-  به واکنش یک ماده با اکسیژن هوا .............................. می گویند.

6-  به موجهای صوتی که بسامد آنها کمتر از 20 هرتز باشد  .....................................گفته می شود .

7-  در ساخت عینک ها ازعدسی .................................... استفاده می شود.

8-   اگر به مواد نشاسته دار مقداری محلول ید اضافه کنیم رنگ آن  ...................می شود.

9-  مجموعه انرژی های ذرات سازنده ی هر ماده را  .......................... آن ماده می گویند.

10- پدیده شكست نور به علت تغییر .....................نور است.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

گزینه صحیح را انتخاب كنید و با علامت ضربدر(×) مشخص كنید(2)

11- كدام یك ازاین تغییرات گرماگیر  است ؟ 

  الف) انفجار          ب) تبخیر آب                  ج) اکسایش            د) تجزیه آب اکسیژنه

12- كدام یك ازاین امواج  جزء امواج مکانیکی است؟  

   الف) اشعه ایکس           ب) رادیویی          ج) صوتی               د) پرتو گاما

13- رسانایی گرمایی كدام یك بیشتر است؟

 الف)شیشه               ب) هوا                  ج) آب                  د) مس

14-سومین مرحله کار موتورهای چهارزمانه کدام است ؟ 

 الف)آتش گرفتن         ب)فشرده شدن           ج) مکش             د) خروج دود

15- در واکنش تجزیه شدن آب فراورده ها کدامند ؟

 الف)اکسیژن- کربن     ب)نیتروژن- اکسیژن         ج) اکسیژن-  هیدروژن     د) کربن - نیتروژن

 

16-علت به وجودآمدن جریان همرفتی چیست؟

الف) جنبش مولکولها     ب) اختلاف چگالی   ج) فاصله بین ذرات   د) انرژی پتانسیل ذرات ماده

17- اگر یک وزنه صد گرمی را یک متر بالا ببریم مقدار انرژی چقدر خواهد بود؟

الف ) 1 0 / 0 ژول                                   ب ) 100 ژول                                            ج ) 10  ژول                              د ) 1  ژول

18- کدام وسیله زیر از اجسام تصویری کوچکتر و مجازی می سازد ؟

الف) آینه تخت           ب) آینه کاو                ج) آینه کوژ              د)   عدسی همگرا

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19- در هریک از جمله های زیریک کلمه ازنظرعلمی غلط است. زیر این کلمه را خط بکشید وآنرا را اصلاح نمایید؟ ( 2 )

الف در واکنشهای گرماگیر انرژی فراورده کمتراز واکنش دهنده ها است .

 

ب ) درانتقال گرما به روش همرفت ماده گرم باید بالاتراز ماده سرد قرار گیرد   .

 

ج ) در بازتاب نور از سطح یک جسم همواره زاویه تابش بزرگتر از زاویه بازتاب است .

 

د ) در طیف موجهای الکترومغناطیسی بیشترین بسامد مربوط به امواج رادیویی می باشد .

20- تصویر در عدسی همگرا چگونه است(5/0 )

 

 

-  دو مورد از کاربردهای این عدسی را بنویسید ؟ (5/0)

 

 

21- امواج صوتی چه تفاوتهایی با امواج الکترومغناطیسی دارند ؟ ( دو مورد ) (1 )

 

 

22- سایه چگونه تشکیل می شود ؟ و علت تشکیل سایه چیست ؟ (75/0)

                                               

 

23- واكنش شیمیایی تشكیل آهن سولفید را بنویسید و سپس واکنش دهنده و فراورده ی این واکنش را مشخص کنید؟ (1 )

   - آیا این واکنش گرماگیر است یا گرماده                                                                         

 

 

24- با توجه به مفهوم چگالی بنویسید چرا یخ روی آب شناور می‌شود؟(5/0)

                                                                           

25- (( بسامد حرکت نوسانی یک فنر 2 هرتز می باشد . ))

الف   مفهوم جمله بالا چیست ؟ (5/0)

 

 

 

 

 

 

 

ب دوره این حرکت نوسانی چقدر است ؟ ( 25/0)

 

26- برای كلمات زیر تعریفی بنویسید ( 5/1 )

الف- طیف نور:

ب تغییر شیمیایی :

 

ب- ماشین گرمایی:

 

27-عوامل موثر بر سرعت واكنش های شیمیایی را نام ببرید.(چهارمورد ) (1 )

1 - .........................2- ....................3- ...........................4- ......................

28- كاربرد مواردزیر را بنوسید.(5/0)

امواج فراصوت ..........................................................................

پرتو گاما..............................................................................

 

29- دو جریان همرفتی در شوفاژ را نام ببرید؟(5/0)

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات